Buffalo Grazing in the Positive (2016)
Buffalo Grazing in the Positive (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Dog Splits Herd (2017)
Dog Splits Herd (2017)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Procession Under Watchful Eye (2016)
Procession Under Watchful Eye (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Cattle Call & Seven Cowboys (2015)
Cattle Call & Seven Cowboys (2015)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Twins Under Moonlight (2016)
Twins Under Moonlight (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Right to Left Under Stars (2016)
Right to Left Under Stars (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Cattle Guard To Freedom (2016)
Cattle Guard To Freedom (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Buffalo Under Moonlight (2016)
Buffalo Under Moonlight (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Yearling Under Moonlight (2016)
Yearling Under Moonlight (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Push (2017)
Push (2017)

42"x84" Edition of 3

36"x72" Edition of 3

30"x60" Edition of 3

24"x48" Edition of 3

Artist Proof (x3)

Buffalo in Grasslands (2016)
Buffalo in Grasslands (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Night Watchman (2016)
Night Watchman (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Performing Under Pressure (2017)
Performing Under Pressure (2017)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x2)

Cow and Calf with Herd Behind (2016)
Cow and Calf with Herd Behind (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Drive (2016)
Drive (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Child in Pink Watching Cattle Sorting (2015)
Child in Pink Watching Cattle Sorting (2015)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Calving Cows Under Moonlight (2016)
Calving Cows Under Moonlight (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Cattle Under Moonlight (2014)
Cattle Under Moonlight (2014)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Herd Under Moonlight (2014)
Herd Under Moonlight (2014)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Alberta Longhorns (2013)
Alberta Longhorns (2013)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Buffalo Grazing in the Positive (2016)
Dog Splits Herd (2017)
Procession Under Watchful Eye (2016)
Cattle Call & Seven Cowboys (2015)
Twins Under Moonlight (2016)
Right to Left Under Stars (2016)
Cattle Guard To Freedom (2016)
Buffalo Under Moonlight (2016)
Yearling Under Moonlight (2016)
Push (2017)
Buffalo in Grasslands (2016)
Night Watchman (2016)
Performing Under Pressure (2017)
Cow and Calf with Herd Behind (2016)
Drive (2016)
Child in Pink Watching Cattle Sorting (2015)
Calving Cows Under Moonlight (2016)
Cattle Under Moonlight (2014)
Herd Under Moonlight (2014)
Alberta Longhorns (2013)
Buffalo Grazing in the Positive (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Dog Splits Herd (2017)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Procession Under Watchful Eye (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Cattle Call & Seven Cowboys (2015)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Twins Under Moonlight (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Right to Left Under Stars (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Cattle Guard To Freedom (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Buffalo Under Moonlight (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Yearling Under Moonlight (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Push (2017)

42"x84" Edition of 3

36"x72" Edition of 3

30"x60" Edition of 3

24"x48" Edition of 3

Artist Proof (x3)

Buffalo in Grasslands (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Night Watchman (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Performing Under Pressure (2017)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x2)

Cow and Calf with Herd Behind (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Drive (2016)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Child in Pink Watching Cattle Sorting (2015)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Calving Cows Under Moonlight (2016)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Cattle Under Moonlight (2014)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Herd Under Moonlight (2014)

42"x42" Edition of 3

36"x36" Edition of 5

30"x30" Edition of 5

24"x24" Edition of 8

Artist Proof (x3)

Alberta Longhorns (2013)

42"x56" Edition of 3

36"x48" Edition of 3

30"x40" Edition of 5

24"x32" Edition of 8

Artist Proof (x3)

show thumbnails